Home > 1985, (4) > Ecology of Benthos in the Western Taiwan Strait(Ⅰ) Benthic Communities in the Xiamen Harbour

Citation: WU QIQUAN, CAI ERXI, HE MINGHAI, JIANG JINXIANG, LIN SHUANGDAN, XU HUIZHOU and LIU QUANSHUN, . Ecology of Benthos in the Western Taiwan Strait(Ⅰ) Benthic Communities in the Xiamen Harbour. ACTA OCEANOLOGICA SINICA, 1985, (4): 648-648.

1985, (4): 648-648.

Ecology of Benthos in the Western Taiwan Strait(Ⅰ) Benthic Communities in the Xiamen Harbour

1.  Third Institure of Oceanography, National Bureau of Oceanography,Third Institure of Oceanography, National Bureau of Oceanography,Third Institure of Oceanography, National Bureau of Oceanography,Third Institure of Oceanography, National Bureau of Oceanography,Third Institure of Oceanography, National Bureau of Oceanography,Third Institure of Oceanography, National Bureau of Oceanography and Third Institure of Oceanography, National Bureau of Oceanography

Received Date: 1984-06-01
Accepted Date: 1985-04-23

Key words:

Metrics
  • PDF Downloads()
  • Abstract Views()
  • HTML Views()
Catalog

Figures And Tables

Ecology of Benthos in the Western Taiwan Strait(Ⅰ) Benthic Communities in the Xiamen Harbour

WU QIQUAN, CAI ERXI, HE MINGHAI, JIANG JINXIANG, LIN SHUANGDAN, XU HUIZHOU and LIU QUANSHUN,