JIANG JINXIANG, WU QIQUAN, LI RONGGUAN, LiU QUANSHUN, ZHENG FENGWU. Quantitative Distribution of Deep-water Benthos in Western Central Pacific[J]. Acta Oceanologica Sinica, 1984, (1): 143-143.
Citation: JIANG JINXIANG, WU QIQUAN, LI RONGGUAN, LiU QUANSHUN, ZHENG FENGWU. Quantitative Distribution of Deep-water Benthos in Western Central Pacific[J]. Acta Oceanologica Sinica, 1984, (1): 143-143.

Quantitative Distribution of Deep-water Benthos in Western Central Pacific

 • Received Date: 1981-05-26

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (337) PDF downloads(111) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return