Changes in sea ice kinematics in the Arctic outflow region and their associations with Arctic Northeast Passage accessibility
Gui Dawei, Pang Xiaoping, Lei Ruibo, Zhao Xi, Wang Jia
2019, 38(8): 101-110. doi: 10.1007/s13131-019-1451-1
Keywords: sea ice, Arctic Northeast Passage, Transpolar Drift Stream, atmospheric circulation indices
AN ANALYSIS OF THE BENTHIC FAUNAL COMMUNITY STRUCTURE IN SOFT-BOTTOM INTERTIDAL ZONE ALONG NORTHERN COAST OF HANGZHOU BAY
LIN SHUANGDAN, ZHANG SHUIJIN, JIANG JINXIANG, WU QIQUAN, CAI ERXI, XU HUIZHOU
1984(4): 539-546.
Keywords:
Ecology of Benthos in the Western Taiwan Strait(Ⅰ) Benthic Communities in the Xiamen Harbour
WU QIQUAN, CAI ERXI, HE MINGHAI, JIANG JINXIANG, LIN SHUANGDAN, XU HUIZHOU, LIU QUANSHUN
1985(4): 648-648.
Keywords:
A study on benthic community structure in west of the Taiwan Strait and near the Taiwan Shoals
Wu Qiquan, Jiang Jinxiang, Xu Huizhou, Cai Erxi, Lin Shuangdan
1995(2): 235-245.
Keywords: Taiwan shoal, Taiwan Strait, benthos, community, structure
AN ECOLOGICAL STUDY OF BENTHIC ORGANISMS IN THE NEARSHORE WATERS TO THE WEST OF TAIWAN STRAIT
JIANG JINXIANG, CHEN CANZHONG, WU QIQUAN, CAI ERXI, ZHANG SHUIJIN, CHEN JINTI
1985(4): 623-633.
Keywords:
Notes Ecological study of macrobenthos in Fuqing Bay
Li Rongguan, Jiang Jinxiang, Cai Erxi, Xu Huizhou
1995(3): 447-453.
Keywords: