Environmental record from the mud area on the inner continental shelf of the East China Sea since the midHolocene
LIU Shengfa, SHI Xuefa, LIU Yanguang, WU Yonghua, YANG Gang
2011(4): 43-52. doi: 10.1007/s13131-011-0132-5
Keywords: Holocene, East China Sea, mud area, major element, palaeoclimate, East Asia monsoon
Major and trace element composition of surface sediments from the Southwest Indian Ridge: evidence for the incorporation of a hydrothermal component
LI Zhenggang, CHU Fengyou, JIN Lu, LI Xiaohu, DONG Yanhui, CHEN Ling, ZHU Jihao
2016, 35(2): 101-108. doi: 10.1007/s13131-015-0678-8
Keywords: deep-sea sediments, hydrothermal component, diffuse fluid, eolian dust, Southwest Indian Ridge
Geochemical characteristics of sediments from the COMRA registered pioneer area (CRPA), equatorial northeastern Pacific Ocean
Ni Jianyu, Zhou Huaiyang, Pan Jianming, Zhao Hongqiao, Hu Chuanyu, Wang Fangguo
2001(4): 553-561.
Keywords: Sedimentary geochemistry, multimetallic nodules, equatorial Pacific Ocean
Diatom distribution and its relationship to sediment property in the Minjiang Estuary, southeast China
SHEN Linnan, GAO Aiguo, LI Chao, CHEN Min
2017, 36(10): 20-30. doi: 10.1007/s13131-017-1070-7
Keywords: diatom, surface sediment, Minjiang Estuary, canonical correspondence analysis, sediment properties
Holocene tephra deposits in the northern Okinawa Trough
LIU Yanguang, OLE Bjφrslev Nielsen, ZHANG Deyu, DU Dewen, JAN Heinemeier, WU Yonghua
2006(1): 78-89.
Keywords: Okinawa Trough, Holocene, tephra deposits
Petrology and geochemistry of serpentinized peridotites from Hahajima Seamount in Izu-Bonin forearc region
Wu Tuoyu, Tian Liyan, Gao Jinwei, Dong Yanhui
2019, 38(11): 99-110. doi: 10.1007/s13131-019-1469-x
The spatial distribution of major and trace elements of surface sediments in the northeastern Beibu Gulf of the South China Sea
GE Qian, XUE George Z, YE Liming, XU Dong, ZHAO Jianru, CHU Fengyou
2019, 38(3): 93-102. doi: 10.1007/s13131-019-1402-x
Keywords: grain size, major and trace elements, Beibu Gulf, spatial distribution, sediment source