Morphological observation and rbcL gene sequences studies of two new species, Grateloupia dalianensis H.W.Wang et D.Zhao, sp. nov. and G. yinggehaiensis H.W.Wang et R.X.Luan, sp. nov. (Halymeniaceae, Rhodophyta) from China
ZHAO Dan, WANG Hongwei, SHENG Yingwen, LÜ Jianzhou, LUAN Rixiao
2012(2): 109-120. doi: 10.1007/s13131-012-0197-9
Keywords: Halymeniaceae, Grateloupia, Grateloupia dalianensis, Grateloupia yinggehaiensis, morphology, rbcL gene
Stocking density effects on growth and stress response of juvenile turbot (Scophthalmus maximus) reared in land-based recirculating aquaculture system
LIU Baoliang, JIA Rui, ZHAO Kuifeng, WANG Guowen, LEI Jilin, HUANG Bin
2017, 36(10): 31-38. doi: 10.1007/s13131-017-0976-4
Keywords: growth performance, recirculating aquaculture system, Scophthalmus maximus, stress physiology, stocking density