Morphological observation and rbcL gene sequences studies of two new species, Grateloupia dalianensis H.W.Wang et D.Zhao, sp. nov. and G. yinggehaiensis H.W.Wang et R.X.Luan, sp. nov. (Halymeniaceae, Rhodophyta) from China
ZHAO Dan, WANG Hongwei, SHENG Yingwen, LÜ Jianzhou, LUAN Rixiao
2012(2): 109-120. doi: 10.1007/s13131-012-0197-9
Keywords: Halymeniaceae, Grateloupia, Grateloupia dalianensis, Grateloupia yinggehaiensis, morphology, rbcL gene
Characteristics of porosity and permeability layer of fossil Halimeda reef mineral rock of Miocene in the Xisha Islands and its genetic model
XU Hong, ZHU Yurui, EBERLI G. P., LUO Wei, ZHAO Xinwei, CAI Ying, LIU Xinyu, YAN Guijing, ZHANG Bolin, WEI Kai, CUI Ruyong
2015, 34(4): 74-83. doi: 10.1007/s13131-015-0638-3
Keywords: Xisha Islands, Miocene, fossil Halimeda, segment dolostone, reservoir evolution model
Biogenic carbonate formation and sedimentation in the Xisha Islands: evidences from living Halimeda
XU Hong, ZHAO Xinwei, EBERLI G. P., LIU Xinyu, ZHU Yurui, CAI Ying, LUO Wei, YAN Guijing, ZHANG Bolin, WEI Kai, SHI Jian
2015, 34(4): 62-73. doi: 10.1007/s13131-015-0584-0
Keywords: Xisha Islands, Halimeda, composition of biogenic carbonate, 14C accelerator mass spectrometry dating, segment aragonite raphide, trace elements