Two new species of Family Prasiolaceae (Prasiolales, Chlorophyta) from China Sea
LUAN Rixiao, HUANG Bingxin, DING Lanping, LUAN Shujun
2009(6): 118-122.
Keywords: Prasiolaceae, new species, Prasiola fangchengensis Luan et Ding sp.nov., Prasiola volcanica Luan et Ding sp.nov., China Sea
The contribution of attached Ulva prolifera on Pyropia aquaculture rafts to green tides in the Yellow Sea
Hongbin Han, Shiliang Fan, Wei Song, Yan Li, Jie Xiao, Zongling Wang, Xuelei Zhang, Dewen Ding
2020, 39(2): 101-106. doi: 10.1007/s13131-019-1452-0
Keywords: attached algae, Pyropia aquaculture rafts, Blidingia (Italic) sp., Ulva prolifera, green tides
Physiological performance of three calcifying green macroalgae Halimeda species in response to altered seawater temperatures
Zhangliang Wei, Jiahao Mo, Ruiping Huang, Qunju Hu, Chao Long, Dewen Ding, Fangfang Yang, Lijuan Long
2020, 39(2): 89-100. doi: 10.1007/s13131-019-1471-3
Keywords: calcifying macroalgae, climate change, seawater temperature, physiological performance, photosynthesis, calcification