A method to predict typhoon waves
Yang Chuncheng, Dai Mingrui, Gao Zhihua, Cheng Zhan, Xu Fuxiang, Liu Yu, Li Fengjin, Li Jie, Su Dongfu, Zhang Dacuo, Xu Qichun
1995(2): 167-180.
Keywords: Typhoon wave, marine wind numerical model, sea wave numerical model, television vocational forecasts
Relationship between salt diapirism and faulting in the central structural belt of the Dongying sag, Bohai Gulf basin, China
YU Jianguo, LI Sanzhong, WANG Jinduo, TIMOTHY M Kusky, WANG Xinhong, LU Shengqiang
2005(2): 28-42.
Keywords: Dongying sag, fault, salt, diapirism, Bohai Gulf