Effects of wave-current interaction on the waves, cold-water mass and transport of diluted water in the Beibu Gulf
Jingling Yang, Shaocai Jiang, Junshan Wu, Lingling Xie, Shuwen Zhang, Peng Bai
2020, 39(1): 25-40. doi: 10.1007/s13131-019-1529-9
Keywords: wave-current interaction, Beibu Gulf, river plume, cold-water mass, COAWST
Progress in research of submesoscale processes in the South China Sea
Quanan Zheng, Lingling Xie, Xuejun Xiong, Xiaomin Hu, Liang Chen
2020, 39(1): 1-13. doi: 10.1007/s13131-019-1521-4
Keywords: submesoscale processes, internal waves, fronts and jets, submesoscale turbulence, South China Sea