Water masses in the northern South China Sea
FanLiqun, Su Yusong, Li Fengqi
1989(3): 337-350.
Keywords:
Classification and 3-D distribution of upper layer water masses in the northern South China Sea
Zhu Jia, Zheng Quanan, Hu Jianyu, Lin Hongyang, Chen Dewen, Chen Zhaozhang, Sun Zhenyu, Li Liyan, Kong Hao
2019, 38(4): 126-135. doi: 10.1007/s13131-019-1418-2
Keywords: water mass classification, northern South China Sea, fuzzy cluster analysis, T-S similarity number
Analysis of the high and low temperature centers and their relation with circulations in the East China Sea
YANG Yongzeng, QIAO Fangli, XIA Changshui, GE Renfeng
2009(2): 14-22.
Keywords: East China Sea, circulation, Kuroshio, Taiwan Warm Current, temperature
Calculation of circulation in the South China Sea during summer of 2000 by the modified inverse method
YUAN Yaochu, LIU Yonggang, LIAO Guanghong, LOU Ruyun, SU Jilan, WANG Kangshan
2005(1): 14-30.
Keywords: SCS circulation in the summer of 2000, JEBAR, interaction between the wind stress and bottom topography, SSH data from TOPEX/ERS-2, modified inverse method
The Kuroshio east of Taiwan and the currents east of the Ryūkūy-guntōduring October of 1995
Yuan Yaochu, Liu Yonggang, Cho-teng Liu, Su Jilan
1998(1): 1-13.
Keywords: Kuroshio and its branches east of Taiwan, origin of Ryūkūy Current
Diagnostic calculation of the upper-layer circulation in the South China Sea during the winter of 1998
YUAN Yaochu, BU Xianwei, LIAO Guanghong, LOU Ruyun, SU Jilan, WANG Kangshan
2004(2): 187-199.
Keywords: SCS upper-layer circulation in winter of 1998, JEBAR, interaction between the wind stress and bottom topographic, SSH data from TOPEX/ERS-2