A method to predict typhoon waves
Yang Chuncheng, Dai Mingrui, Gao Zhihua, Cheng Zhan, Xu Fuxiang, Liu Yu, Li Fengjin, Li Jie, Su Dongfu, Zhang Dacuo, Xu Qichun
1995(2): 167-180.
Keywords: Typhoon wave, marine wind numerical model, sea wave numerical model, television vocational forecasts
Photosynthetic physiologies of phytoplankton in the eastern equatorial Indian Ocean during the spring inter-monsoon
Chao Yuan, Zongjun Xu, Xuelei Zhang, Qinsheng Wei, Huiwu Wang, Zongling Wang
2019, 38(6): 83-91. doi: 10.1007/s13131-018-1218-0
Keywords: Fv/Fm, rapid light curves, photosynthetic physiologies, eastern equatorial Indian Ocean
The contribution of attached Ulva prolifera on Pyropia aquaculture rafts to green tides in the Yellow Sea
Hongbin Han, Shiliang Fan, Wei Song, Yan Li, Jie Xiao, Zongling Wang, Xuelei Zhang, Dewen Ding
2020, 39(2): 101-106. doi: 10.1007/s13131-019-1452-0
Keywords: attached algae, Pyropia aquaculture rafts, Blidingia (Italic) sp., Ulva prolifera, green tides