Distribution patterns of 210Po, 210Pb and the particle export in the Taiwan Strait during the winter
Lihao Zhang, Weifeng Yang, Min Chen, Yinian Zhu, Zhou Wang, Ziming Fang, Yusheng Qiu, Yanhong Li
2020, 39(2): 12-21. doi: 10.1007/s13131-020-1550-z
Keywords: Taiwan Strait, 210Po, 210Pb, resuspension, export flux, sedimentation