Spatial and temporal distributions of nitrogen, phosphorus and heavy metals in the intertidal sediment of the Chang jiang River Estuary in China
QUAN Weimin, SHI Liyan, HAN Jindi, PING Xianyin, SHEN Anglv, CHEN Yaqu
2010(1): 108-115. doi: 10.1007/s13131-010-0013-3
Keywords: heavy metals, nutrients, intertidal, Changjiang River Estuary, contamination
Atmosphere-ocean interaction and teleconnection in the Northern Pacific during the cold season
Jiang Quanrong, J. M. Wallace
1992(4): 537-546.
Keywords:
A method to predict typhoon waves
Yang Chuncheng, Dai Mingrui, Gao Zhihua, Cheng Zhan, Xu Fuxiang, Liu Yu, Li Fengjin, Li Jie, Su Dongfu, Zhang Dacuo, Xu Qichun
1995(2): 167-180.
Keywords: Typhoon wave, marine wind numerical model, sea wave numerical model, television vocational forecasts