Morphological observation and rbcL gene sequences studies of two new species, Grateloupia dalianensis H.W.Wang et D.Zhao, sp. nov. and G. yinggehaiensis H.W.Wang et R.X.Luan, sp. nov. (Halymeniaceae, Rhodophyta) from China
ZHAO Dan, WANG Hongwei, SHENG Yingwen, LÜ Jianzhou, LUAN Rixiao
2012(2): 109-120. doi: 10.1007/s13131-012-0197-9
Keywords: Halymeniaceae, Grateloupia, Grateloupia dalianensis, Grateloupia yinggehaiensis, morphology, rbcL gene