Most Cited

1
Green synthesis of iron oxide (Fe3O4) nanoparticles using two selected brown seaweeds: Characterization and application for lead bioremediation
EL-KASSAS Hala Y., ALY-ELDEEN Mohamed A., GHARIB Samiha M.
2016, 35(8): 89-98. doi: 10.1007/s13131-016-0880-3
2
The first Sentinel-1 SAR image of a typhoon
LI Xiaofeng
2015, 34(1): 1-2. doi: 10.1007/s13131-015-0589-8
3
Sediment discharge of the Yellow River, China: past, present and future-A synthesis
REN Mei'e
2015, 34(2): 1-8. doi: 10.1007/s13131-015-0619-6
4
Major and trace element geochemistry of the mid-Bay of Bengal surface sediments: implications for provenance
LI Jingrui, LIU Shengfa, FENG Xiuli, SUN Xingquan, SHI Xuefa
2017, 36(3): 82-90. doi: 10.1007/s13131-017-1041-z
5
A wave energy resource assessment in the China's seas based on multi-satellite merged radar altimeter data
WAN Yong, ZHANG Jie, MENG Junmin, WANG Jing
2015, 34(3): 115-124. doi: 10.1007/s13131-015-0627-6
6
The long-term prediction of the oil-contaminated water from the Sanchi collision in the East China Sea
YIN Liping, ZHANG Min, ZHANG Yuanling, QIAO Fangli
2018, 37(3): 69-72. doi: 10.1007/s13131-018-1193-5
7
A nowcasting model for the prediction of typhoon tracks based on a long short term memory neural network
GAO Song, ZHAO Peng, PAN Bin, LI Yaru, ZHOU Min, XU Jiangling, ZHONG Shan, SHI Zhenwei
2018, 37(5): 8-12. doi: 10.1007/s13131-018-1219-z
8
Effect of temperature, salinity and irradiance on growth and photosynthesis of Ulva prolifera
XIAO Jie, ZHANG Xiaohong, GAO Chunlei, JIANG Meijie, LI Ruixiang, WANG Zongling, LI Yan, FAN Shiliang
2016, 35(10): 114-121. doi: 10.1007/s13131-016-0891-0
9
Assessment of metal pollution in the Anzali Wetland sediments using chemical partitioning method and pollution indices
ESMAEILZADEH Marjan, KARBASSI Abdolreza, MOATTAR Faramarz
2016, 35(10): 28-36. doi: 10.1007/s13131-016-0920-z
10
Evaluation of the simulation capability of the Wavewatch Ⅲ model for Pacific Ocean wave
BI Fan, SONG Jinbao, WU Kejian, XU Yao
2015, 34(9): 43-57. doi: 10.1007/s13131-015-0737-1
11
Progress in research of submesoscale processes in the South China Sea
Quanan Zheng, Lingling Xie, Xuejun Xiong, Xiaomin Hu, Liang Chen
2020, 39(1): 1-13. doi: 10.1007/s13131-019-1521-4
12
Phytoplankton communities and its controlling factors in summer and autumn in the southern Yellow Sea, China
LIU Haijiao, HUANG Yajie, ZHAI Weidong, GUO Shujin, JIN Hualong, SUN Jun
2015, 34(2): 114-123. doi: 10.1007/s13131-015-0620-0
13
PCA-based sea-ice image fusion of optical data by HIS transform and SAR data by wavelet transform
LIU Meijie, DAI Yongshou, ZHANG Jie, ZHANG Xi, MENG Junmin, XIE Qinchuan
2015, 34(3): 59-67. doi: 10.1007/s13131-015-0634-7
14
Exploitable wave energy assessment based on ERA-Interim reanalysis data—A case study in the East China Sea and the South China Sea
WAN Yong, ZHANG Jie, MENG Junmin, WANG Jing
2015, 34(9): 143-155. doi: 10.1007/s13131-015-0641-8
15
Basin modeling in the initial stage of exploration: a case study from the North Subbasin of the South Yellow Sea Basin
PANG Yumao, ZHANG Xunhua, GUO Xingwei, XIAO Guolin, HAN Zuozhen
2017, 36(9): 65-78. doi: 10.1007/s13131-017-1112-1
16
Chemicohydrographic characteristics of the Yellow Sea Cold Water Mass
XIN Ming, MA Deyi, WANG Baodong
2015, 34(6): 5-11. doi: 10.1007/s13131-015-0681-0
17
Characterization of four hemocyanin isoforms in Litopenaeus vannamei
XU Jingxiang, RUAN Lingwei, LI Zhen, YU Xiaoman, LI Sedong, SHI Hong, XU Xun
2015, 34(2): 36-44. doi: 10.1007/s13131-015-0588-9
18
Numerical study of resonance induced by wave action on multiple rectangular boxes with narrow gaps
NING Dezhi, SU Xiaojie, ZHAO Ming, TENG Bin
2015, 34(5): 92-102. doi: 10.1007/s13131-015-0672-1
19
The response of spring phytoplankton assemblage to diluted water and upwelling in the eutrophic Changjiang (Yangtze River) Estuary
SONG Shuqun, LI Zhao, LI Caiwen, YU Zhiming
2017, 36(12): 101-110. doi: 10.1007/s13131-017-1094-z
20
Development and validation of an ocean wave retrieval algorithm for VV-polarization Sentinel-1 SAR data
LIN Bo, SHAO Weizeng, LI Xiaofeng, LI Huan, DU Xiaoqing, JI Qiyan, CAI Lina
2017, 36(7): 95-101. doi: 10.1007/s13131-017-1089-9
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:44
 • To
 • Go